significantly

/sɪgˈnɪfɪkəntli/

  • Trạng Từ
  • theo một cách truyền đạt có ý nghĩa đặc biệt
  • đáng kể; tới một mức độ quan trọng, tới một mức độ to lớn

Những từ liên quan với SIGNIFICANTLY

necessarily, naturally, partially, somewhat, moderately, originally, far, quite, fairly, reasonably, rather