Sirree | Nghĩa của từ sirree trong tiếng Anh

/səˈriː/

  • Danh Từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ), nhuốm &

Những từ liên quan với SIRREE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày