site

/ˈsaɪt/

 • Danh Từ
 • nơi, chỗ, vị trí
  1. a good site for a picnic: một nơi đi chơi cắm trại tốt
 • đất xây dựng
  1. construction site: công trường
  2. building site: đất để cất nhà
 • Động từ
 • đặt, để, định vị trí
  1. well sited school: trường xây ở chỗ tốt

Những từ liên quan với SITE

locale, range, spot, hangout, section, haunt, layout, slot, plot, habitat, lay, locus, scene, location, fix