skewed

/ˈskjuːd/

 • Tính từ
 • nghiêng, xiên
  1. skew line: đường xiên
 • (toán học) ghềnh
  1. skew curve: đường ghềnh;
  2. skew ruled surface: mặt kẻ ghềnh
 • (toán học) đối xứng lệch
  1. skew determinant: định thức đối xứng lệch
 • Danh Từ
 • mặt nghiêng, phần nghiêng; mặt nghiêng của mái đầu hồi; phần nghiêng ở đầu trụ
 • gạch đá gá ở đầu hồi
 • Động từ
 • đi nghiêng, đi xiên
 • (tiếng địa phương) liếc nhìn
 • làm nghiêng đi, làm xiên đi
 • bóp méo, xuyên tạc

Những từ liên quan với SKEWED

fake, misrepresent, slant, bend, doctor, curve, bias, fudge, contort, falsify