Skiff | Nghĩa của từ skiff trong tiếng Anh

/ˈskɪf/

  • Danh Từ
  • thuyền nhẹ, tàu nhẹ, xuồng nhỏ

Những từ liên quan với SKIFF

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày