slop

/ˈslɑːp/

 • Danh Từ
 • (từ lóng) cớm, đội xếp
 • bùn loãng; bùn tuyết
 • (số nhiều) nước bẩn, rác bẩn (trong nhà bếp)
 • vũng nước bẩn
 • thức ăn nước (cháo, canh); thức ăn lõng bõng
 • đồ uống không có chất rượu
 • (số nhiều) bã rượu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người cẩu thả nhếch nhác
 • Động từ
 • tràn ra, sánh, đổ
  1. coffee slops in the saucer: cà phê trà cả đĩa
 • lội bì bõm
  1. to slop about in the mud: lội bì bõm trong bùn
 • làm tràn ra, làm sánh ra, làm đổ
  1. to slop tea over the table: làm đổ nước chè ra bàn
 • to slop over
  1. tràn ra, sánh ra
 • biểu lộ tình cảm uỷ mị

Những từ liên quan với SLOP

slosh, spill, dash, overflow, smear, drip, splatter