Snoot | Nghĩa của từ snoot trong tiếng Anh

/ˈsnuːt/

  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cái mũi
  • cái mặt
  • cái nhăn mặt

Những từ liên quan với SNOOT

parvenu
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày