soda

/ˈsoʊdə/

  • Danh Từ
  • (hoá học) Natri cacbonat
  • nước xô-đa (giải khát) ((cũng) soda-water)

Những từ liên quan với SODA