Soda | Nghĩa của từ soda trong tiếng Anh

/ˈsoʊdə/

  • Danh Từ
  • (hoá học) Natri cacbonat
  • nước xô-đa (giải khát) ((cũng) soda-water)

Những từ liên quan với SODA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày