Sodium | Nghĩa của từ sodium trong tiếng Anh

/ˈsoʊdijəm/

  • Danh Từ
  • (hoá học) Natri

Những từ liên quan với SODIUM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày