Soled | Nghĩa của từ soled trong tiếng Anh

/ˈsoʊld/

  • Tính từ
  • có đế, có đóng đế

Những từ liên quan với SOLED

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày