Solely | Nghĩa của từ solely trong tiếng Anh

/ˈsoʊlli/

  • Trạng Từ
  • duy nhất, độc nhất

Những từ liên quan với SOLELY

simply, merely, singly
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày