spark

/ˈspɑɚk/

 • Danh Từ
 • tia lửa, tia sáng; tàn lửa
 • tia loé, ánh loé, chấm sáng loé (ở đá quý)
 • lời đối đáp nhanh trí; nét sắc sảo (của trí thông minh)
 • ((thường) phủ định) một tia, một tị
  1. if you had a spark of generosity in you: nếu như anh còn tí chút lượng cả nào
 • (Sparks) nhân viên rađiô
 • fairy sparks
  1. ánh lân quang (phát ra từ thực vật mục nát); ma trơi
 • to strike sparks out of somebody
  1. gợi được sự sắc sảo dí dởm của ai (nhất là trong khi nói chuyện)
 • Động từ
 • làm cho ai bật tia lửa
 • to spark off khuấy động, làm cho hoạt động
 • phát tia lửa, phát tia điện
 • Danh Từ
 • người vui tính
 • người trai lơ
 • Động từ
 • trai lơ
 • tán tỉnh, tán (gái)

Những từ liên quan với SPARK

precipitate, flicker, glitter, spit, jot, provoke, scrap, sparkle, gleam, flare, stir, fire, stimulate, kindle, glow