Spool | Nghĩa của từ spool trong tiếng Anh

/ˈspuːl/

  • Danh Từ
  • ống chỉ, ống cuộn (chỉ, phim...), cái vòng (câu quăng)
  • Động từ
  • cuộn (chỉ...) vào ống

Những từ liên quan với SPOOL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày