squaddie

/ˈskwɑːdi/

  • Danh Từ
  • người lính (đặc biệt là người binh nhì trẻ); người tân binh

Những từ liên quan với SQUADDIE