squelch

/ˈskwɛltʃ/

 • Danh Từ
 • (thông tục) sự giẫm bẹp, sự giẫm nát
 • sự chấm dứt
 • tiếng lép nhép, tiếng ì ọp (như khi rút chân ở dưới bùn lên); tiếng rơi bẹt (xuống vật mềm)
 • đống (bùn, phân...) bị giẫm nát
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) câu trả lời điếng người, câu đối đáp điếng người, câu bẻ lại làm cứng họng
 • Động từ
 • giẫm bẹp, đè bẹp (một phong trào)
 • chấm dứt, làm hết
  1. to squelch a thirst: làm cho hết khát
 • làm im, làm cứng họng, làm câm họng
 • lõm bõm, lép nhép, ì ọp
  1. to squelch through the mud: lội lõm bõm trong bùn

Những từ liên quan với SQUELCH

kill, muffle, crush, squash, strangle, smother, repress, extinguish, stifle, oppress