Start | Nghĩa của từ start trong tiếng Anh

/ˈstɑɚt/

 • Danh Từ
 • lúc bắt đầu, buổi đầu
  1. it was difficult work at the start: lúc bắt đầu công việc rất khó
 • dị bắt đầu, cơ hội bắt đầu (một công cuộc gì)
 • sự khởi hành, sự ra đi, sự lên đường
  1. to make an early start: đi sớm
 • chỗ khởi hành, chỗ xuất phát; giờ xuất phát (của cuộc đua); lệnh bắt đầu, lệnh xuất phát (của cuộc đua)
 • sự giật mình; sự giật nảy người (vì đau...)
 • sự chấp (trong thể thao)
  1. I'll give him 40 meters start: tôi sẽ chấp cậu ấy 40 mét
 • thế lợi
  1. to get the start of somebody: lợi thế hơn ai
 • a rum start
  1. (thông tục) một sự xảy ra kỳ lạ
 • by fits and stars
  1. không đều, thất thường, từng đợt một
 • Động từ
 • bắt đầu (đi, làm việc...)
  1. to start on journey: bắt đầu lên đường, khởi hành
 • chạy (máy)
 • giật mình
  1. to start out of one's sleep: giật mình thức dậy
 • rời ra, long ra (gỗ)
 • bắt đầu
  1. to start work: bắt đầu công việc
 • làm (ai, cái gì) bắt đầu, khiến (ai) phải
  1. this started me coughing: điều đó làm tôi phát ho lên
 • ra hiệu xuất phát (cho người đua)
 • mở, khởi động (máy)
 • khêu, gây, nêu ra
  1. to start quarrel: gây chuyện cãi nhau
  2. to start a problem: nêu ra một vấn đề
 • làm tách ra, làm rời ra, làm long ra (gỗ)
 • giúp đỡ, nâng đỡ (ai, trong công việc)
 • đuổi (thú săn) ra khỏi hang
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (như) startle
 • to start aside
  1. né vội sang một bên
 • to start in
  1. (thông tục) bắt đầu làm
 • to start out
  1. khởi hành
 • khởi công, bắt đầu tiến hành (công việc gì)
 • to start up
  1. thình lình đứng dậy
 • nảy ra, nổi lên; nảy ra trong óc
  1. many difficulties have started up: nhiều khó khăn nảy ra
 • khởi động (máy)
 • to start with
  1. trước hết
 • lúc bắt đầu
  1. we had six members to start with: lúc bắt đầu chúng tôi có sáu hội viên

Những từ liên quan với START

break, leave, launch, outset, issue, kickoff, found, open, inaugurate, dawn, chance, introduce, appear, establish, create
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày