start

/ˈstɑɚt/

 • Danh Từ
 • lúc bắt đầu, buổi đầu
  1. it was difficult work at the start: lúc bắt đầu công việc rất khó
 • dị bắt đầu, cơ hội bắt đầu (một công cuộc gì)
 • sự khởi hành, sự ra đi, sự lên đường
  1. to make an early start: đi sớm
 • chỗ khởi hành, chỗ xuất phát; giờ xuất phát (của cuộc đua); lệnh bắt đầu, lệnh xuất phát (của cuộc đua)
 • sự giật mình; sự giật nảy người (vì đau...)
 • sự chấp (trong thể thao)
  1. I'll give him 40 meters start: tôi sẽ chấp cậu ấy 40 mét
 • thế lợi
  1. to get the start of somebody: lợi thế hơn ai
 • a rum start
  1. (thông tục) một sự xảy ra kỳ lạ
 • by fits and stars
  1. không đều, thất thường, từng đợt một
 • Động từ
 • bắt đầu (đi, làm việc...)
  1. to start on journey: bắt đầu lên đường, khởi hành
 • chạy (máy)
 • giật mình
  1. to start out of one's sleep: giật mình thức dậy
 • rời ra, long ra (gỗ)
 • bắt đầu
  1. to start work: bắt đầu công việc
 • làm (ai, cái gì) bắt đầu, khiến (ai) phải
  1. this started me coughing: điều đó làm tôi phát ho lên
 • ra hiệu xuất phát (cho người đua)
 • mở, khởi động (máy)
 • khêu, gây, nêu ra
  1. to start quarrel: gây chuyện cãi nhau
  2. to start a problem: nêu ra một vấn đề
 • làm tách ra, làm rời ra, làm long ra (gỗ)
 • giúp đỡ, nâng đỡ (ai, trong công việc)
 • đuổi (thú săn) ra khỏi hang
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (như) startle
 • to start aside
  1. né vội sang một bên
 • to start in
  1. (thông tục) bắt đầu làm
 • to start out
  1. khởi hành
 • khởi công, bắt đầu tiến hành (công việc gì)
 • to start up
  1. thình lình đứng dậy
 • nảy ra, nổi lên; nảy ra trong óc
  1. many difficulties have started up: nhiều khó khăn nảy ra
 • khởi động (máy)
 • to start with
  1. trước hết
 • lúc bắt đầu
  1. we had six members to start with: lúc bắt đầu chúng tôi có sáu hội viên

Những từ liên quan với START

break, leave, launch, outset, issue, kickoff, found, open, inaugurate, dawn, chance, introduce, appear, establish, create