stomp

/ˈstɑːmp/

  • Động từ
  • (+about, around, off) di chuyển (đi lại ) với những bước nặng nề (theo một hướng cụ thể); dậm mạnh; nhảy điệu dậm mạnh
  • Danh Từ
  • điệu nhảy nhạc jazz dậm chân mạnh

Những từ liên quan với STOMP

jazz