Stonemason | Nghĩa của từ stonemason trong tiếng Anh

/ˈstoʊnˌmeɪsn̩/

  • Danh Từ
  • thợ xây đá

Những từ liên quan với STONEMASON

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày