streak

/ˈstriːk/

 • Danh Từ
 • đường sọc, vệt
  1. black with red streaks: màu đen sọc đỏ
  2. streak of light: một vệt sáng
  3. streak of lightning: tia chớp
  4. like a streak of lightning: nhanh như một tia chớp
 • vỉa
 • tính, nét, nết, chất
  1. he has a streak of humour in him: ở anh ta có cái nét hài hước
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hồi, thời kỳ, cơn
  1. a long streak of bad luck: thời kỳ dài gặp vận rủi
 • like a streak
  1. (thông tục) nhanh như chớp
 • the silver streak
  1. biển Măng-sơ
 • Động từ
 • làm cho có đường sọc, làm cho có vệt
  1. face streaked with tears: mặt đầy nước mắt chảy thành vệt
  2. white marble streaked with red: cẩm thạch trắng có vân đỏ
 • thành sọc, thành vệt
 • thành vỉa
 • đi nhanh như chớp

Những từ liên quan với STREAK

hint, beam, slash, ridge, ray, shade, dash, stroke, layer, smear, strip, stripe, band, bar