Stripling | Nghĩa của từ stripling trong tiếng Anh

/ˈstrɪplɪŋ/

  • Danh Từ
  • thanh niên mới lớn lên

Những từ liên quan với STRIPLING

boy
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày