stunt

/ˈstʌnt/

 • Danh Từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm cằn cỗi, sự làm còi cọc
 • người còi cọc, con vật còi cọc
 • Động từ
 • chặn lại không cho phát triển, làm cằn cỗi, làm còi cọc
 • Danh Từ
 • (thông tục) sự cố gắng kỳ công, sự cố gắng tập trung
 • cuộc biểu diễn phô trương
 • trò quảng cáo
  1. stunt article: vật loè loẹt để quảng cáo
 • Động từ
 • (thông tục) biểu diễn nhào lộn
 • biểu diễn nhào lộn bằng (máy bay...)

Những từ liên quan với STUNT

caper, feature, skit, achievement, antic