Subjective | Nghĩa của từ subjective trong tiếng Anh

/səbˈʤɛktɪv/

  • Tính từ
  • chủ quan
  • (thông tục) tưởng tượng
  • (ngôn ngữ học) (thuộc) chủ cách

Những từ liên quan với SUBJECTIVE

fanciful, biased, personal, prejudiced
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày