subjective

/səbˈʤɛktɪv/

  • Tính từ
  • chủ quan
  • (thông tục) tưởng tượng
  • (ngôn ngữ học) (thuộc) chủ cách

Những từ liên quan với SUBJECTIVE

fanciful, biased, personal, prejudiced