Subvert | Nghĩa của từ subvert trong tiếng Anh

/səbˈvɚt/

  • Động từ
  • lật đổ (chính phủ...); phá vỡ (nguyên tắc...)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày