suggest

/səˈʤɛst/

 • Động từ
 • gợi, làm nảy ra trong trí
  1. an idea suggested itself to me: một ý nảy ra trong óc tôi
 • đề nghị
  1. to suggest meeting: đề nghị họp
 • đưa ra giả thuyết là
 • (pháp lý) đề nghị thừa nhận là
  1. I suggest that you were aware of what was happening: tôi đề nghị ông hãy thừa nhận là ông biết chuyện xảy ra