take me downtown

 • Take me downtown
 • Đưa tôi ra phố
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I'll take it
 • Tôi sẽ mua nó
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • I'll take you to the bus stop
 • Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt
 • Please take me to the airport
 • Làm ơn đưa tôi tới phi trường
 • Please take me to this address
 • Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này
 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra
 • Take a chance
 • Thử vận may
 • Take it outside
 • Mang nó ra ngoài
 • Take me to the Marriott Hotel
 • Đưa tôi tới khách sạn Marriott
 • Take this medicine
 • Dùng thuốc này
 • Which road should I take?
 • Tôi nên đi đường nào?

Những từ liên quan với TAKE ME DOWNTOWN