tallow

/ˈtæloʊ/

 • Danh Từ
 • mỡ (để làm nến, làm xà phòng...)
   1. vegetable tallow: mỡ thực vật
 • Động từ
 • bôi mỡ, trét mỡ
   1. tallowed leather: da bôi mỡ
 • vỗ béo
   1. to tallow sheep: vỗ béo cừu

Những từ liên quan với TALLOW

wax, suet, smear