television

/ˈtɛləˌvɪʒən/

  • Danh Từ
  • sự truyền hình
      1. television set: máy truyền hình

Những từ liên quan với TELEVISION

video, telly, tube, TV, receiver, box, eye, station, audio