the

/ðə/

 • cái, con, người...
  1. the house: cái nhà
  2. the cat: con mèo
 • ấy, này (người, cái, con...)
  1. I dislike the man: tôi không thích người này
 • duy nhất (người, vật...)
  1. he is the shoemaker here: ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây
 • Trạng Từ
 • (trước một từ so sánh) càng
  1. the sooner you start the sooner you will get there: ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm
  2. so much the better: càng tốt
  3. the sooner the better: càng sớm càng tốt