there

/ˈðeɚ/

 • Trạng Từ
 • ở đó, tại đó, chỗ đó, chỗ ấy, đấy
  1. here and there: đó đây
  2. there and then: tại chỗ ấy là lúc ấy
 • ((thường) + to be) (dùng để nhấn mạnh, không dịch)
  1. there was nothing here: ở đây không có gì cả
  2. where there is oppression, there is struggle: ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh
  3. you have only to turn the switch and there you are: anh chỉ việc xoay cái nút thì sẽ được
 • đó, đấy
  1. there! I have told you: đó! tôi đã bảo với anh rồi
  2. there! take this chair: đấy, lấy cái ghế này đi
 • Danh Từ
 • chỗ đó, nơi đó, chỗ đấy
  1. he lives somewhere near there: nó ở quanh quẩn gần nơi đó
  2. tide comes up to there: nước thuỷ triều lên tới chỗ đó
 • Động từ
 • ở kia