think

/ˈθɪŋk/

 • Động từ
 • nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ
  1. he does not say much but he thinks a lot: nó nói ít nhưng suy nghĩ nhiều
  2. think twice before doing: hãy suy nghĩ chính chắn trước khi làm
  3. one would have thought that: người ta có thể nghĩ rằng
 • nghĩ, tưởng, tưởng tượng, nghĩ được, nghĩ là, cho là, coi như
  1. I think so: tôi nghĩ thế, tôi cho là thế
  2. and to think he has gone away: và ai mà tưởng được rằng nó đã đi rồi
  3. to you think him brave?: anh có cho nó là dũng cảm không?
  4. to think scorn: khinh bỉ
 • nghĩ ra, thấy, hiểu
  1. I can't think why: tôi không hiểu tại sao
 • nghĩ đến, nhớ
  1. to think to do something: nhớ làm một việc gì
 • trông mong
  1. I thought to have heard from you: tôi mong được nhận tin anh
 • luôn luôn nghĩ, lo nghĩ, lo lắng
  1. to think oneself silly: nghĩ lắm đâm ra quẫn trí ngớ ngẩn
 • nuôi những ý nghĩ, nuôi những tư tưởng
  1. to think sombre thoughts: nuôi những ý nghĩ hắc ám
 • to think about
  1. suy nghĩ về
 • to think of
  1. nghĩ về, nghĩ đến, xét đến
 • nhớ đến, nghĩ đến
  1. I never thought of telling you: tôi không bao giờ nhớ (nghĩ) đến việc nói với anh
  2. to think of the name of: nhớ tên của
 • nghĩ, có ý định
  1. to think of going for a walk: định đi chơi
 • nghĩ ra, tìm được
  1. to think of the right word: tìm thấy được từ đúng
 • có ý kiến về, có ý nghĩ về
  1. to think little (not much, nothing) of: không coi ra gì
 • tưởng tượng
  1. I shouldn't think of doing such a thing: tôi không thể tưởng tượng có thể làm một việc như thế
 • to think out
  1. nghĩ ra, trù tính
 • to think over
  1. nghĩ về, suy nghĩ kỹ về, bàn về
 • to think up
  1. sáng tạo ra, nghĩ ra
 • to think better of
  1. đánh giá (ai) cao hơn
 • suy đi tính lại lại thôi, thay đổi ý kiến
 • to think fit to do something
  1. quyết định làm một việc gì
 • to think one's time away
  1. suy nghĩ cho qua thì giờ
 • nghĩ

Những từ liên quan với THINK

consider, determine, see, expect, feel, appreciate, conclude, assume, reflect, foresee, judge, resolve, guess, speculate, take