this

/ˈðɪs/

 • Tính từ
 • này
  1. this box: cái hộp này
  2. this way: lối này
  3. by this time: bây giờ, hiện nay, lúc này
  4. this he has been ill these two months: anh ấy ốm hai tháng nay
  5. this day last year: ngày này năm ngoái
 • cái này, điều này, việc này
  1. I don't like this: tôi không thích cái này
  2. will you have this or that?: anh muốn cái này hay cái kia?
 • thế này
  1. to it like this: hãy làm việc dó như thế này
 • by this
  1. bây giờ, hiện nay, lúc này
 • with this; at this
  1. như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này
 • Trạng Từ
 • như thế này
  1. this far: xa thế này; tới đây, tới bây giờ
  2. it was this big: nó to như thế này

Những từ liên quan với THIS