threesome

/ˈθriːsəm/

  • Danh Từ
  • nhóm ba người
  • trời chơi (cho) ba người
  • ba, gồm ba

Những từ liên quan với THREESOME

trio, triad, fling, orgy