tidy

/ˈtaɪdi/

 • Tính từ
 • sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng
   1. a tidy room: một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ
    tidy habits: cách ăn ở sạch sẽ
 • (thông tục) khá nhiều, kha khá
   1. a tidy sum of money: một số tiền kha khá
 • (tiếng địa phương) khá khoẻ
 • Động từ
 • ((thường) + up) làm cho sạch sẽ, dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, xếp sắp ngăn nắp
 • (+ up) sắp xếp sửa sang cho gọn gàng, dọn dẹp cho sạch sẽ ngăn nắp
 • Danh Từ
 • thùng chứa vật linh tinh; giỏ rác
   1. street tidy: thùng rác đường phố
 • vải phủ ghế (cho khỏi bẩn)