time–out

/ˈtaɪmˈaʊt/

Những từ liên quan với TIME–OUT