token

/ˈtoʊkən/

 • Danh Từ
 • dấu hiệu, biểu hiện
  1. as a token of our gratitude: như là một biểu hiện của lòng biết ơn của chúng tôi
 • vật kỷ niệm, vật lưu niệm
  1. I'll keep it as a token: tôi giữ cái đó như là một vật kỷ niệm
 • bằng chứng, chứng
  1. token payment: món tiền trả trước để làm bằng (làm tin)
 • by toke
  1. by the same tokenmore by tokenvả lại; ngoài ra; thêm vào đóvì thế cho nênin token ofđể làm bằng; coi như một dấu hiệu (một biểu hiện) của
  2. more by tokenvả lại; ngoài ra; thêm vào đó
  3. vả lại; ngoài ra; thêm vào đó
  4. vì thế cho nên
  5. in token ofđể làm bằng; coi như một dấu hiệu (một biểu hiện) của
  6. để làm bằng; coi như một dấu hiệu (một biểu hiện) của
 • by the same token
  1. more by tokenvả lại; ngoài ra; thêm vào đó
  2. vả lại; ngoài ra; thêm vào đó
  3. vì thế cho nên
  4. in token ofđể làm bằng; coi như một dấu hiệu (một biểu hiện) của
  5. để làm bằng; coi như một dấu hiệu (một biểu hiện) của
 • more by token
  1. vả lại; ngoài ra; thêm vào đó
 • vì thế cho nên
 • in token of
  1. để làm bằng; coi như một dấu hiệu (một biểu hiện) của