transfigure

/trænsˈfɪgjɚ/

  • Động từ
  • biến hình, biến dạng
  • tôn lên, làm cho (nét mặt) rạng rỡ lên