truss

/ˈtrʌs/

 • Danh Từ
 • bó (rạ)
 • cụm (hoa)
 • (kiến trúc) vì kèo, giàn (mái nhà, cầu...)
 • (y học) băng giữ
 • Động từ
 • buộc, bó lại, trói gô lại
  1. to truss a chicken before roasting: buộc chân và cánh gà trước khi quay
  2. to truss hay: bó cỏ khô
 • (kiến trúc) đỡ (mái nhà...) bằng giàn
 • chụp, vồ, quắp (diều hâu...)

Những từ liên quan với TRUSS

support, supporter, tie, reinforcement, bracket, beam, prop