ultimate

/ˈʌltəmət/

 • Tính từ
 • cuối cùng, sau cùng, chót
  1. ultimate aim: mục đích cuối cùng
  2. ultimate decision: quyết định cuối cùng
 • cơ bản, chủ yếu
  1. ultimate cause: nguyên nhân cơ bản
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớn nhất, tối đa
 • Danh Từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm cuối cùng; kết quả cuối cùng
 • điểm cơ bản; nguyên tắc cơ bản