underground

/ˈʌndɚˌgraʊnd/

 • Tính từ
 • dưới đất, ngầm
  1. underground railway: xe điện ngầm
 • (nghĩa bóng) kín, bí mật
  1. underground movement: phong trào bí mật
 • Trạng Từ
 • dưới đất, ngầm
 • kín, bí mật
 • Danh Từ
 • khoảng dưới mặt đất
  1. to rise from underground: từ dưới đất mọc lên, từ dưới đất nổi lên
 • xe điện ngầm, mêtrô
 • (nghĩa bóng) sự kháng cự bí mật, sự chống đối ngầm; phong trào bí mật