underneath

/ˌʌndɚˈniːθ/

  • Trạng Từ
  • bên dưới, dưới
  • Danh Từ
  • phần dưới, bên dưới, mặt dưới

Những từ liên quan với UNDERNEATH

under, beneath, nether, lower, bottom