underpants

/ˈʌndɚˌpænts/

  • Danh Từ
  • quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai)