unfurl

/ˌʌnˈfɚl/

  • Động từ
  • mở, giương ra (ô, buồm...); phất (cờ)
  • mở ra, giương ra

Những từ liên quan với UNFURL

unpack, unroll, unfold, unwind, display, spread, develop, expand, open