uninviting

/ˌʌnɪnˈvaɪtɪŋ/

  • Tính từ
  • không hấp dẫn, không lôi cuốn; không ngon (món ăn)