Unlikable | Nghĩa của từ unlikable trong tiếng Anh

/ˌʌnˈlaɪkəbəl/

  • Tính từ
  • không dễ thương, không dễ mến, không đáng yêu
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày