vacancy

/ˈveɪkənsi/

 • Danh Từ
 • tình trạng trống rỗng
 • khoảng không, khoảng trống
   1. a vacancy on a page: một khoảng trống trên trang giấy
 • tình trạng bỏ không (nhà ở)
 • chỗ khuyết; chỗ trống
   1. a vacancy in the government: một chỗ khuyết trong chính phủ
 • sự nhàn rỗi, sự rãnh rỗi
 • sự trống rỗng tâm hồn; tình trạng lơ đãng, tình trạng ngây dại

Những từ liên quan với VACANCY

vacuity, vacuum, void, job, opportunity, room, post, space, lack, situation, position, abstraction, gap