volunteer

/ˌvɑːlənˈtiɚ/

 • Danh Từ
 • (quân sự) quân tình nguyện
 • người tình nguyện, người xung phong
  1. any volunteers?: có ai tình nguyện không?, có ai xung phong không?
 • Tính từ
 • tình nguyện
  1. volunteer corps: đạo quân tình nguyện
 • (thực vật học) mọc tự nhiên
  1. volunteer plants: cây mọc tự nhiên
 • Động từ
 • tình nguyện, tự nguyện xung phong (nhận làm việc gì)
 • xung phong tòng quân, tình nguyện tòng quân
 • xung phong làm; tự động đưa ra
  1. to volunteer to do something: xung phong làm một việc gì
  2. to volunteer an explanation: tự động đưa ra cách giải thích

Những từ liên quan với VOLUNTEER

suggest, tender, present, advance, propose, proffer, enlist