wall

/ˈwɑːl/

 • Danh Từ
 • tường, vách
   1. blank wall: tường liền không cửa; tường không trang trí
    a wall of partition: vách ngăn
 • thàn, thành luỹ, thành quách
   1. the Great Wall of China: vạn lý trường thành
    within the wall: ở trong thành
    without the wall: ở ngoại thành
    a wall of bayonets: (nghĩa bóng) một bức thành lưỡi lê
 • lối đi sát tường nhà trên hè đường
   1. to give somebody the wall: nhường lối đi sát bờ tường trên hè đường cho ai; nhường lối đi tốt cho ai; nhường bước cho ai
    to take the wall of: tranh lấy lối đi tốt của
 • rặng cây ăn quả dựa vào tường; bức tường có cây ăn quả dựa vào
 • (địa lý,địa chất) vách ngoài vỉa
 • (giải phẫu) thành
   1. wall of the heart: thành tim
 • to go to the wall
   1. bị gạt bỏ
 • bị phá sản, khánh kiệt; thất bại
 • to push (drive) somebody to the wall
   1. dồn ai vào chân tường, dồn ai vào thế bí
 • to run one's head against a wall
   1. húc đầu vào tường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to see through brick wall
   1. (xem) see
 • walls have ears
   1. (xem) ear
 • the weakest goes to the wall
   1. khôn sống vống chết
 • with one's back against (to) the wall
   1. (xem) back
 • Động từ
 • xây tường bao quanh, xây thành bao quanh
 • to wall in
   1. xây tường xung quanh
 • to wall off
   1. ngăn bằng một bức tường
 • to wall up
   1. xây bịt lại