watch

/ˈwɑːtʃ/

 • Danh Từ
 • đồng hồ quả quít; đồng hồ đeo tay
 • sự canh gác, sự canh phòng
  1. to keep a close (good) watch over: canh phòng nghiêm ngặt
 • người canh gác, người canh phòng; người gác, người trực
 • tuần canh, phiên canh, phiên gác
 • (hàng hải) tổ trực (trên tàu thuỷ)
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thức đêm; buổi thức đêm
 • to be on the watch
  1. canh phòng, canh gác
 • thấp thỏm chờ; cảnh giác chờ đón
 • Động từ
 • thức canh, gác đêm
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thức, thức đêm
  1. to watch all night: thức suốt đêm
 • canh gác; trông nom
  1. to watch the clothes: trông nom quần áo
 • rình, theo dõi
  1. to watch a mouse: rình một con chuột
  2. the suspect is watched by the police: kẻ tình nghi bị công an theo dõi
 • nhìn xem, quan sát, để ý xem
  1. to watch the others play: nhìn những người khác chơi
 • chờ
  1. to watch one's opportunity: chờ cơ hội
  2. to watch one's time: chời thời
 • to watch after
  1. nhìn theo, theo dõi
 • to watch for
  1. chờ, rình
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quan sát, để ý xem
  1. to watch for the symptoms of measles: quan sát triệu chứng của bệnh sởi
 • to watch out
  1. chú ý, để ý, coi chừng
 • to watch over
  1. trông nom, canh gác
 • to make someone watch his step
  1. bắt ai phải vào khuôn phép, bắt ai phải phục tùng
 • to watch one's step
  1. đi thận trọng (cho khỏi ngã)
 • giữ gìn, thận trọng (cho khỏi sai lầm, cho khỏi bị thua thiệt)
 • watched pot never boils
  1. (xem) pot
 • xem

Những từ liên quan với WATCH

timepiece, regard, scrutinize, listen, examine, scan, keep, attend, see, stare, stopwatch, chronometer, look, follow, observe