weather

/ˈwɛðɚ/

 • Danh Từ
 • thời tiết, tiết trời
  1. bad weather: thời tiết xấu, trời xấu
  2. heavy weather: (hàng hải) trời bão
 • bản thông báo thời tiết (đăng trên báo)
 • to keep one's weather eye open
  1. cảnh giác đề phòng
 • to make heavy weather of
  1. khổ vì, điêu đứng vì
 • under the weather
  1. khó ở, hơi mệt['weðə]
 • Động từ
 • dầm mưa dãi gió; để nắng mưa làm hỏng; phơi nắng phơi sương
  1. rocks weathered by mind and water: đá bị gió mưa làm mòn
 • (hàng hải) thừa gió vượt qua, căng buồm vượt qua (một mũi đất); vượt qua (cơn bão)
 • (nghĩa bóng) vượt qua, chiến thắng
  1. to weather one's difficulties: khắc phục (vượt) khó khăn
 • (thương nghiệp) làm giả sắc cũ, làm giả nước cũ
  1. to weather a bronzed statue: làm giả sắc cũ một bức tượng đồng
 • mòn, rã ra, đổi màu (vì gió mưa)
 • to weather through
  1. thoát khỏi, khắc phục được, vượt được

Những từ liên quan với WEATHER

exposé, brave, clime, stand, season, harden, climate, resist, acclimate, overcome