weep

/ˈwiːp/

 • Động từ
 • khóc
   1. to weep bitterly: khóc thm thiết
    to weep for joy: khóc vì vui sướng, sướng phát khóc
 • có cành rủ xuống (cây)
 • chy nước, ứa nước
   1. the sore is weeping: vết đau chy nước
    the rock is weeping: đá đổ mồ hôi
 • khóc về, khóc than về, khóc cho
   1. to weep one's sad fate: khóc cho số phận hẩm hiu của mình
    to weep out a farewell: nghẹn ngào thốt ra lời tạm biệt
    to weep away the time: lúc nào cũng khóc lóc
    to weep the night away: khóc suốt đêm
    to weep one's heart out: khóc lóc thm thiết
    to weep oneself out: khóc hết nước mắt
 • rỉ ra, ứa ra

Những từ liên quan với WEEP

yowl, wail, whimper, ululate, snivel, grieve, complain, squall, bewail, mourn, SOB, bemoan, drip, lament, howl, moan, bawl, blubber, deplore, keen